O řádu

kodex

Kodex rytíře

 
1. Věř v Pána a prospěšnost svojí služby - v boji buď připraven k oběti nejvyšší.

2. Miluj ty, jež milují Pána, buď trpělivý s těmi, kdož hledají cestu.

3. Dodržuj zásady řádové bratrské pomoci, je vždy na prvním místě - ptej se proč, až když pomůžeš.

4. Udržuj si naději - věř v podporu bratrů svých, spoléhej na ní i v čase budoucím.

5. Mluv pravdu, žij pravdu - raději nemluv, než bys lhal.

6. Ochraňuj bezbranné a bojuj za spravedlnost pro všechny- neopouštěj zatracené.

7. Pomáhej těm, kdo naši pomoc potřebují. Služ, ale neposluhuj

8. Nepokradeš! Nevezmeš, co ti nepatří.

9. Za žádných okolností neuhodíš ženu ani se nebudeš nad ní vyvyšovat - jednej s ní jako s rovným v našem řádu.

10. Jednej s lidmi čestně - buď čestný k druhým a dej jim znát, že čestnost je očekávána i od nich a nešiř pomluvy.

11. Buď udatný a neohrožený, ať jsi sám či v šiku. Počítej s podporou bratrů svých.

12. Buď moudrý a umírněný - napřed mysli a potom jednej, nevnucuj své názory.

13. Dávej své slovo střídmě, ale stůj při něm železně!

14. Jestliže tě někdo zklame, dej mu ještě jednu šanci - zapomeň na malichernosti.

15. Snaž se vyvarovat toho, abys poškodil či ublížil druhému - cti jedinečnost každého tvora.

16. Otevřeně přijmi odpovědnost za své činy.

17. Neměj strachu před tváří nepřátel.

18. Cti církevní autority a vojenské hodnosti řádu.

19. Respektuj rozhodnutí velmistra, Generální rady řádu a vojenských hodností řádu.

20. Respektuj právo velmistra k milosti a udělenému pokání. /vyloučení, dočasnému vyloučení / za porušení tohoto kodexu.

statut

Statut Řádu

I.
Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny je duchovně rytířský řád pravoslavné církve.

II.
Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny je pravoslavné a stavropigiální bratrstvo věřících pod jurisdikcí velmistra rytířského řádu.

III.
Rytířské bratrstvo je založeno k šíření a obraně svatého pravoslaví a k pomoci trpícím a charitativní činnosti.

IV.
Členové rytířského bratrstva jsou rytíři a dámy. Rytíři mají následné členění:
– čestný rytíř
– profesní rytíř
– komtur
– velmistr

V.
Členové řádu všech stupňů se sdružují do komendy, v jejímž čele stojí komtur volený všemi členy komendy na období šesti let. Sídlo komendy a jejich počet stanoví velmistr řádu.

VI.
Komtur si může ze členů komendy vybrat svého statutárního zástupce.

VII.
Řád řídí velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny. Velmistr je ustanoven doživotně.

VIII.
Velmistr řídí řád pomocí generální rady jako pomocného poradního orgánu. Členy generální rady ustanovuje a odvolává velmistr řádu. Zvolení komtuři se po dobu své funkce automaticky stávají členy generální rady.

IX.
Členové řádu se řídí Pravidly všeobecných a místních sněmů a svatých otců pravoslavné církve a všemi dalšími platnými kanonickými předpisy.

X.
Členové řádu v kanonických záležitostech soudně podléhají velmistrovi.

XI.
K přijímání a povyšování nových členů do řádového bratrstva dochází na důstojných místech schválených velmistrem řádu.

XII.
Uchazeč o členství v řádu se stává rytířem nebo dámou složením slibu a pasováním z rukou velmistra.

XIII.
Profesní rytíř, komtur a velmistr musí být členem pravoslavné církve. Na znamení členství v této církvi nosí stuhu žluté barvy a plášť bílé barvy.

XIV.
Nové členy řádu navrhuje každý člen řádu svému komturovi a ten následně návrh předkládá ke schválení velmistrovi a generální radě řádu. Velmistr také může za zásluhy udělit členství v řádu.

XV.
Nové členy řádu může také navrhnout kterýkoliv kanonický pravoslavný biskup.

XVI.
Nadační fondy a charitativní organizace kanonických pravoslavných církví mohou taktéž doporučit významného donátora k členství v rytířském řádu.

XVII.
Rytíř používá stejné insignie jako profesní rytíř, pouze jeho stuha závěsného kříže není žluté, ale modré barvy a plášť není bílé, ale černé barvy. Nepravoslavní rytíři a dámy se mohou zúčastnit generální kapituly (shromáždění všech členů řádu) s hlasem poradním.

XVIII.
Volba velmistra a komturů probíhá dle prováděcích předpisů stanovených pro volbu pravoslavných biskupů. Velmistra volí generální kapitula. Komtur je volen členy příslušné komendy. Pro obě volby platí stejné předpisy (aklamace a sčítání hlasů) jako při volbě eparchiálního pravoslavného biskupa.

XIX.
V případech, kdy není obsazeno místo komtura, řídí příslušné komturství velmistr řádu a to do doby zvolení řádného komtura.

XX.
Pokud není zřízené komturství obsazeno profesními rytíři tak, aby mohl být zvolen komtur, může velmistr řádu přímo pověřit řízením komturství kteréhokoliv člena řádu, který toto komturství povede do doby obsazení profesními rytíři a provedení volby komtura. Takto určený komtur je povinen a oprávněn podnikat kroky k jejich vyhledání a k podání návrhů na jejich povýšení.

XXI.
Generální rada a velmistr řádu mohou jmenovat vyslance (pověřence), který bude zastupovat zájmy řádu u jiných subjektů mezinárodního práva, mezinárodních organizací a zájmových sdružení. Uvedenou funkcí může být pověřen pouze člen řádu.

XXII.
Udělením členství (dámy nebo rytíře všech stupňů) v Rytířském řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny členové získávají důstojný titul sir nebo lady.

XXIII.
Velmistr, profesní komtuři a profesní rytíři nosí bílý plášť na levé straně s byzantským orlem. Velmistr má právo nosit prsten s insigniemi řádu a zlatou hvězdu s byzantským orlem na levé straně prsou. Čestní rytíři nosí černý plášť na levé straně se žlutým štítem a byzantským orlem.

XXIV.
Všichni členové řádu nosí jednotně na krku zavěšený, na žluté nebo modré stuze, zlatý řecký kříž červeně smaltovaný s jetelovitě zakončenými rameny. Na ploše ramen jsou postupně zlatá písmena I. H. S. V. (In hoc signo vinces – v tomto znamení zvítězíš). Ve středu kříže se nacházejí první a poslední písmena řecké abecedy Alfa a Ómega a mezi nimi dvě překřížená řecká písmena Chí a Rhó symbolizující Kristův monogram.

XXV.
Symbolem řádu je také rozeta zlaté barvy s názvem řádu a černým byzantským orlem. Používá se v klopě levého límce civilního obleku.

XXVI.
V případě neobsazení stolce velmistra, generální rada řádu provádí opatření s plnou pravomocí velmistra směřující k obsazení stolce velmistra.

XXVII.
Zvolený a instalovaný velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny používá pro vážnost a slávu řádu po dobu výkonu své funkce starobylý a ctihodný titul archon.

XXVIII.
Na dámy, které jsou přijaté do Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny, se vztahují všechna ustanovení statutu jako pro rytíře.

XXIX.
Plášť je u dam nahrazen pelerínou a stuha závěsného kříže je nahrazena mašlí předepsané barvy podle stejných pravidel jako u rytířů. Dáma se stává členkou příslušné komendy, která ji navrhla k povýšení.

XXX.
Potomci profesních členů řádu mají nárok po dosažení své plnoletosti žádat o členství v řádu.

vedení

Velmistři řádu

Zde je zachycen nepřetržitý chod řádu a jeho velmistrů za 1700 let
 

1. Konstantin I. Veliký, císař 313 – 22. května 337

2. Konstantin II. Flavius, císař 22. května 337 – únor 340

3. Constans I Flavius, císař 22. května 337 – 18. ledna 350

4. Constantius II Flavius, císař 22. května 337 – 3. listopadu 361

5. Costanzo Gallo Angelo Flavio, kníže Makedonie 361 – 362

6. Michele Gallo Angelo Flavio, kníže Makedonie 362 – 428

7. Alessio Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie 428 – 458

8. Alexius II. Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 458 – 514

9. Michael II Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 514 – 548

10. Alessio Michele Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 548 – 586

11. Angelo Michele Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 586 – 617

12. Filippo Basilio Pipino Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 617 – 625

13. Isaac Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 625 – 667

14. Alexius III. Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 667 – 719

15. Constantine III Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 719 – 781

16. Michele IV Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 781 – 820

17. Constantine IV Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 820 – 905

18. Alexius IV. Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 905 – 953

19. Michele V Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 953 – 984

20. Emanuele Michele Angelo Flavio Comneno, princ Cilicia a Makedonie 984 – 1021

21. Isaac II Angelo Flavio Comneno, císař (Isaac I) 1021 – 1061

22. Alessio V Angelo Flavio Comneno, císař (Alessio I) 1061 – 1118

23. Giovanni Angelo Flavio Comneno, císař (Jan II) 1118 – 8. dubna 1143

24. Isaac III Angelo Flavio Comneno, 1143 – 1152

25. Andronico Angelo Flavio Comneno, 1152 – 1185

26. Isaac IV Angelo Flavio Comneno, císař (Isaac II) 1185 – 12. dubna 1204

27. Alessio VI Angelo Flavio Comneno, císař (Alessio IV) 1195 – 28. ledna 1204

28. Alexius Ondřej Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, hrabě z Drivasta a 1204 – 1260

29. Michael VI Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1260 – 1318

30. Ondřej Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1318 – 1366

31. Michael VII Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1366 – 1410

32. Pavel Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1410 – 1453

33. Ondřej II Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1453 – 1479

34. Petr I. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače, Arcivescovo di Durazzo, 1479 – 1511

35. Jan Démétér Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1511 – 1570

36. Ondřej Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1570-1580,

37. Jeroným Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1570- 1591 (co-Gran Maestro)

38. Petr II. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1580 – 1592

39. Jan Ondřej I. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1592 –1623

40. Marino Caracciolo, kníže di Avellino 20 luglio 1623 – 1627

41.Jan Ondřej I. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače (per la seconda volta) 1627 – 1630

42. Angelus Maria Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1634 – 1678

43. Marek Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1678 – 1679

44. Jeroným II. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1679 – 1687

45. Jan Ondřej II. Angelos Flavios Komnenos, kníže makedonský, vévoda z Drivasta a Drače 1687 – 1699

46. František I. Farnese, vévoda z Parmy a Piacenzy 1699 –1727

47. Antonín Farnese, vévoda z Parmy a Piacenzy 1727 –1731

48. Karel I. Bourbonský, vévoda z Parmy a Piacenzy 1731 – 1735, král neapolsko-sicilský 1735 – 1759 (jako Karel V.; 1759 – 1788 Karel III., král španělský)

49. Ferdinand IV. Bourbonský, král neapolsko-sicilský (1759 – 1816), král Obojí Sicílie (1816 – 1825)

50. František I. Bourbonský, Král Obojí Sicílie 1825 –1830

51. Ferdinand II. Bourbonský, Král Obojí Sicílie 1830 –1859

52. František II. Bourbonský, Král Obojí Sicílie 1859 – 1861, 1861 – 1894 titulární král

53. Alfons Maria, princ Obojí Sicílie, hrabě z Caserty 1894 –1934

54. Ferdinand Pius Bourbonský, princ Obojí Sicílie, hrabě z Caserty 1934 – 1953

55. Friedrich, šestý vévoda von Beaufort – Spontin 1953-1998

56. Friedrich, sedmý vévoda von Beaufort – Spontin 1998-1998

57. Vojtěch hrabě de Esterházy 1998-2002

58. major generálního štábu Ing. Vladimír Valdecký 2002-2006

59. archimandrita (arciopat) PhDr. ThDr. Mgr. Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg, PhD., M.A., Dr.h.c. – (2000 – 2006 administrátor) od roku 2006 – stále

struktura

Organizační struktura řádu

Velmistr řádu:
archimandrita
PhDr. ThDr. Mgr. Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg, PhD., M.A., Dr.h.c.

Kancléř řádu:
rytíř Radomír Panchartek

Generální prokurátor řádu:
rytíř Josef Mario von Freimann, dr.h.c.

Generální ekonom řádu:
rytíř Josef Ermold, dr.h.c.

 

Generální rada řádu:

rytíř Mgr. Vít Kraus, DiS. (Česká republika)
rytíř Zbyněk Nieslanik (ČR, Morava-Slezsko)
rytíř JUDr. Lic.iur.can. Nikolous Hatiar (Rakousko – Maďarsko)
rytíř Prof. ICDr. Stefan Gatzhammer, M.A.phil.(Německo)
rytíř Prof. Dr. Mikhail P. Lavrenenko (Ruská federace)
rytíř Ing. Arch. Jaroslav Procházka (Slovenská republika)
rytíř MUDr. Drahomír Aujeský (Švýcarsko – Lichtenštejnsko)
rytíř Dipl. Ing. Lazo Ješič (Republika Srbská – Srbsko)
rytíř Aliaksandr Pashaliuk, DiS., dr.h.c. (Bělorusko)
rytíř Pavel M. Vlasak (Švédsko)
rytíř Bc. Yaroslav Novák (Holandsko + Benelux)
rytíř Prof. Anatolij Kurasov (Ukrajina)
rytíř RNDr. Milan Klečka (Mongoslko)
rytíř Dipl. Ing. Nasri Karram (Izrael)
rytíř Dr. Samir Chakib El-Chadban (Sýrie)
rytíř Sergey Prokopiev (Francie)
rytíř Zlatko Shurdoski, Mgr (Makedonie)
rytíř Jean Kouadio (Pobřeží Slonoviny)

vojenské hodnosti

Výnos velmistra

I. Udělení rytířského titulu je každému novému rytíři udělena vojenská hodnost kapitána. V případě, že již nový rytíř získal vyšší hodnost u jiných složek, je mu jeho hodnost řádem uznána.

II. Hodnost majora získává řádný člen řádu za zásluhy.

III. Vice-komtuři obdrží zároveň svým jmenováním hodnost podplukovníka.

IV. Komtuři řádu jsou jmenováni do hodností plukovníků a používají s tím zároveň nejvyšší důstojenství.

V.  Kancléř, generální prokurátor, generální ekonom a vyslanci řádu jsou jmenováním do svých funkcí ustanoveni generálmajory.

VI. Hodnost generálporučíka je udělována velmistrem řádu za zásluhy a významné počiny ve prospěch řádu.

VII. Velmistr řádu používá ode dne zvolení a ustanovení hodnost generálplukovníka. Po deseti letech ve funkci velmistra získává hodnost armádního generála.

přijetí do řádu

Řádový slib a pomazání

Slib řádového rytíře:

VAŠE MILOSTI,
JÁ BRATR …. SLIBUJI PŘED VŠEMOHOUCÍM BOHEM, ŽE BUDU VĚRNÝ SVATÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI, BUDU ZACHOVÁVAT JEJÍ VĚROUKU, SVATOU TRADICI, KANONICKÉ PŘEDPISY A ÚSTAVU. NEPODNIKNU NIC, CO BY POŠKOZOVALO JEJÍ ZÁJMY A ZPŮSOBILO POHORŠENÍ. SLIBUJI, ŽE VŽDY NA VEŘEJNOSTI BUDU HÁJIT SVATÉ PRAVOSLAVÍ.
AMEN.

SLIBUJEŠ MĚ A MÝM NÁSTUPCŮM VĚRNOST A POSLUŠNOST?

SLIBUJI.

Slib čestných rytířů:

Velmistr řádu vyzve následujícím slibem přítomného:
SLIBUJEŠ ZACHOVÁVAT ČEST ŘÁDU A DBÁT O JEHO DALŠÍ ROZKVĚT?

Odpověď:
SLIBUJI.

Po složení slibu následuje pomazání posvěceným olejem se slovy:
ZNAMENÁ SE SLUŽEBNÍK BOŽÍ OLEJEM RADOSTI K POSVĚCENÍ A OČISTĚNÍ DUŠE. VE JMÉNU OTCE + SYNA + DUCHA SVATÉHO.

Okamžitě následuje oblékání pláště a řádových insignií:
TEN, KDOŽ POD ZÁŠTITOU NEJVYŠŠÍHO PŘEBÝVÁ, VE STÍNU BOHA NEBESKÉHO ODPOČÍVÁ. PROTO I JÁ ŘÍKÁM HOSPODINU: TYS ÚTOČIŠTĚ MÉ A HRAD MŮJ, V NĚHOŽ NADĚJI SVOU SKLÁDATI BUDU. NEBOŤ ON VYSVOBODÍ TĚ Z OSIDLA LOVCE, OD SLOVA JEŽ PŘINÁŠÍ ZKÁZU. PERUTĚMI SVÝMI ZASTÍNÍ TĚ, POD KŘÍDLY JEHO.
AMEN.

Krátký proslov a požehnání mečem:
VE JMÉNU OTCE, SYNA, DUCHA SVATÉHO
IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI

řádové svátky

Svátky a patroni řádu

23. dubna
– velkomuč. Jiří Vítězný
– všech svatých pravoslavných v zemi České
– všechny svátky Přesvaté Bohorodice

7. května
– památka zjevení sv. Kříže v Jeruzalémě

21. května
– sv. ap. rovní Konstantin a Helena

28. května
– sv. Kláry

14. září
– Povýšení sv. Kříže

8. listopadu
– Sbor archanděla Michaela