Ochrana osobních údajů

zásady

Ochrana osobních údajů

GDPR a zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je International Equester Ordo Sancti Constantini Magni (et Helena), IČ 67980490, se sídlem: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, L 8817 vedená u Městského soudu v Praze. (dále též jako „správce“ nebo „Rád“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
email: magnus.magister@ordosancticonstantini.website
telefon: +420478048843
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší přihlášky do Řádu (dále jen „přihláška“).
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro dokončení přihlášky.
3. Stránky Řádu používají tzv. soubory Cookies, pro ukládání jejích vzhledu pro konkrétního uživatele. Tyto soubory se nepožívají za žádným jiným účelem, nejsou personalizovány a neukládají se v žádné jiné souvislosti s uživatelem. Vstupem na stránky Řádu souhlasíte s ukládáním těchto souborů, které spadají do kategorie „jen nezbytné“.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• dokončení přihlášky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; v přihlášce mohou být vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení přihlášky (jméno a adresa, kontakt), bez poskytnutí osobních údajů není možné takovou přihlášku dokončit,
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto vztahů (po dobu 5 let od dokončení přihlášky).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• podílející se na zajištění provozu Řádu,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Před uzavřením jakéhokoliv vztahu s Řádem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.